Skip to content

Cody Ransom’s “Christmas in July” Jumbotron Photo

Jul 25, 2010, 2:55 PM EDT

I think Cody Ransom’s “Christmas in July” jumbotron image is by far the worst.

CodyRansom